Menu

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WeProfile een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met WeProfile verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van WeProfile en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WeProfile opgenomen wordt.

Artikel 3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door WeProfile zijn geheel vrijblijvend.

2. Het ondertekenen van een door WeProfile uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met WeProfile.

3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door WeProfile blijven 30 dagen geldig, tenzij een ander termijn wordt vermeld door WeProfile. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WeProfile zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht WeProfile niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. WeProfile zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WeProfile het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WeProfile aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WeProfile worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WeProfile zijn verstrekt, heeft WeProfile recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. WeProfile is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WeProfile is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WeProfile kenbaar hoorde te zijn.

5. Opdrachtgever vrijwaart WeProfile voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5. Duur en beëindiging

1. De overeenkomst tussen WeProfile en opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals in offerte staat vermeld en vanaf het moment dat de overeenkomst telefonisch dan wel schriftelijk/digitaal door opdrachtgever is aanvaard.

2. WeProfile heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door WeProfile onderhouden worden.

3. WeProfile heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WeProfile gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

4. WeProfile heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.

Artikel 6. Levering en levertijd


1. WeProfile gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.

2. Mocht WeProfile onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan WeProfile alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij WeProfile een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 7. Overmacht


1. WeProfile aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WeProfile als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WeProfile alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en WeProfile geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WeProfile tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 8. Prijzen


1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door WeProfile minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Artikel 9. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en WeProfile is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door WeProfile het verschuldigde bedrag te voldoen.

3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (10 werkdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 10 werkdagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan WeProfile.

4. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WeProfile een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 10 werkdagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

5. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na facturering WeProfile hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 werkdagen na verzending voldaan moet worden.

6. Indien WeProfile abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal WeProfile het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10. Copyright


1. Het eigendom van door WeProfile verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij WeProfile, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan WeProfile hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WeProfile gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

2. WeProfile behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

3. Al het door WeProfile vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WeProfile niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

Artikel 
11. Aansprakelijkheid


1. Voor zover WeProfile bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop WeProfile weinig of geen invloed kan uitoefenen kan WeProfile op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met WeProfile of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met WeProfile.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WeProfile slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van WeProfile voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. Opdrachtgever vrijwaart WeProfile voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van WeProfile.

4. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. WeProfile kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

5. WeProfile is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

6. De opdrachtgever dient WeProfile terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door WeProfile geleden schade.

7. WeProfile is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

Artikel 12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. WeProfile noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 13. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden


1. WeProfile behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

Artikel 14. Overig


1. WeProfile zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan WeProfile.

2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. WeProfile zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

3. WeProfile is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WeProfile en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.